Tietosuojaseloste

Dealux Oy:n markkinointi ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Dealux Oy
Korkeemäenkatu 17
37100 NOKIA

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Tuominen
jari.tuominen@dealux.fi

040 569 2626

Tietosuojavastaava rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Tuominen
jari.tuominen@dealux.fi

040 569 2626

2. Rekisteröityjen ryhmät

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoryhmiä

Rekisterinpitäjän asiakkaat ja asiakkaiden yhteyshenkilöt, yhteistyökumppanit ja yhteistyökumppanien yhteyshenkilöt sekä markkinointitarkoituksessa kerätyt asiakastiedot ja yhteyshenkilöt.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti rekisteröidyn oikeutettuun etuun (asiakas- ja yhteistyösuhteet), sopimukseen (palvelu- ja koulutussopimukset) ja lakisääteiseen velvoitteeseen (mm. kirjanpito, laskutus) perustuen. Tarvittaessa rekisteröidyltä pyydetään suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja käytetään määriteltyihin tarkoituksiin kuten asiakas-, palvelu- ja yhteistyösuhteiden hoitoon, ylläpitoon ja kehittämiseen, käsittäen myös markkinoinnin ja asiakasviestinnän kuten uutiskirjeet.

Rekisterinpitäjä ylläpitää markkinointirekisteriä, joka on koostettu yritysten- ja organisaatioiden julkisesti saatavilla olevista tiedoista, käsittäen myös yhteyshenkilöiden yhteystiedot sekä aseman ja tehtävän organisaatiossa.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakas-, palvelu- ja yhteistyösuhteen hoitamiseksi tarvittavat välttämättömät ja asianmukaiset tiedot. Näitä ovat perusyhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero sekä asema ja tehtävä organisaatiossa. Rekisterissä käsitellään myös osaamiseen, kehittämiseen ja mielenkiinnon kohteisiin liittyviä tietoja, siltä osin, kun ne koskevat rekisterinpitäjän palvelujen markkinointia, palvelujen toteutusta ja yhteistyötä.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yllämainituilla yhteystiedoilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään julkisista, vapaasti saatavilla olevista tietolähteistä ja rekisteröidyiltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa koulutusten ja palvelujen järjestelyihin ja toteutukseen liittyville yhteistyökumppaneille sekä rekisterin pitäjän ja rekisteröidyn lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamiseksi.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään asiakkuuden-, palvelu ja yhteistyösuhteen voimassaoloajan. Yhteystiedot voidaan tämän ajan jälkeen tarpeellisilta osin jättää vielä asiakas- ja markkinointirekisteriin myöhempää yhteistyötä ja yhteydenpitoa varten.

Noudatamme säilytysajoissa myös muuta voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Suoritamme henkilöarviointeja, jotka eivät sisällä automaattista päätöksentekoa. Arvioinnit liittyvät palvelujemme asianmukaiseen hoitoon.  Arviointeihin pyydetään aina erillinen suostumus.